Informatika štúdium

Metodiky tvorby softvéru

Metodiky tvorby softvéru V súčasnosti neexistuje žiadna uspokojivá metodika programovania. Existuje iba všeobecné hľadisko, známe pod názvom štrukturované programovanie, objektové programovanie a ďalej niekoľko lokálne vyhovujúcich prístupov ako napríklad Jacksonova metóda, metóda rozhodovacích tabuliek...

Metodiky tvorby softvéru

Zdá sa, že existujú dve cesty riešenia týchto problémov, obe spojené s vývojom výpočtovej techniky ako celku. Prvá z nich je využitie samotných počítačov pre návrh a vývoj programov, teda vytvorenie CAD systémov pre...

Implementácia, testovanie a ladenie softvérových produktov

Vodopádová schéma má svoje nevýhody. Ide hlavne o to, že zmeny vnesené do analýzy nemôžme premietnuť späť do úvodnej štúdie, designu do analýzy a pod. K nedokonalosti informačného toku ďalej pristupuje vzájomná nekompatibilita dokumentov...

Modul Publishing

4/ Modul Publishing Modul Publishing zahrňuje textový editor a potrebné funkcie pre prípravu a tlač dokumetácie AIS. Možno ho použiť pre textový popis analýzy a návrhu AIS a SP a pre štruktúrovanie editovania a...

Implementácia, testovanie a ladenie softvérových produktov

11. Implementácia, testovanie a ladenie softvérových produktov. Životný cyklus projektu Život projektu začína tým, že niekto (zákazník, zadávateľ) pocíti potrebu a uverí, že túto potrebu uspokojí navý softvér. Cesta projektu od nejasnej potreby k...

Funkcia Dialog Designer

Funkcia Dialog Designer – zabezpečuje automatizovanú podporu dialógových obrazoviek a obrazoviek typu Menu v súlade s normami SAA-CUA firmy IBM (System Aplication Architecture – Common User Access). Funkcia Dialog Designer umožňuje začleniť do ľubovolného...

Modul System Design

V príklade je znázornená štruktúra modulu “Príjem objednávok“ vykonávajúca funkciu “príjem objednávok“, ktorá je funkčným blokom modulu. Dátový blok modulu tvoria dátové súbory DSOR, DPO a OZAS. Modul pozostáva z troch podmodulov SORT, ZASOB,...

Podmodul Function Flows

Podmodul Function Flows umožňuje zostrojovať tzv. Diagramy riadiacich tokov (Control Flow diagram – CFD), ktoré popisujú riadiace väzby medzi funkciami systému. Podobne ako DFD aj CFD sa zostavuje len pre funkcie tej istej hierarchickej...

Modul System Design

3/ Modul System Design Modul System Design sa používa pri návrhu AIS, pričom nadväzuje na výsledky práce s modulom System Analysis. Zabezpečuje automatické vykonávanie množstva funkcií, z ktorých osobitne dôležité sú: – Diagram; –...

Modul System Analysis

2/ Modul System Analysis Modul System Analysis sa používa vo fáze analýzy životného cyklu AIS a pozostáva z piatich podmodulov tak, ako je to znázornené na obr. 3. Podmodul Function Structure umožňuje zostrojovať tzv....