Informatika štúdium

Obsah a štruktúra informačného systému miestnej štátnej správy

Efektívne uplatňovanie informačných technológií v rámci vnútorného informačného systému je východiskom budovania informačného systému miestnej štátnej správy. Z hľadiska náročnosti a zložitosti úloh, realizovaných prostriedkami výpočtovej techniky možno v rámci tohto systému určiť tri...

Informačný systém vo verejnej správe

Informačný systém vo verejnej správe Výkon štátnej správy a samosprávy vyžaduje exaktne identifikovať a alokovať javy a procesy, o ktorých vypovedajú jednotlivé zložky informačného systému verejnej správy. Za rozhodujúce projekty informačného systému verejnej správy...

Obsah a štruktúra informačného systému miestnej štátnej správy

Obsah a štruktúra informačného systému miestnej štátnej správy Informačný systém miestnej štátnej správy je hierarchický informačný systém, vzájomne prepájajúci tri úrovne riadenia a výkonu štátnej správy: – ústredný orgán t.j. ministerstvo, – krajské úrady,–...

Štátny informačný systém

Cieľom uplatňovania informačných technológií v práci miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy je najmä racionalizácia, ktorá smeruje k zjednodušeniu, skvalitneniu a zrýchleniu vybavovania záležitostí právnických a fyzických osôb, ako aj zabezpečeniu zákonných nárokov štátu,...

Štátna politika v oblasti informatizácie

V našom právnom poriadku sú upravené viaceré vzťahy spojené so zberom, spracovaním, uchovávaním informácií, ich distribúciou a prezentovaním, ako aj tvorbou informačných systémov a zavádzaním informačných technológií. Sú to najmä:– Ústavný zákon č. 23/91...

Štátna politika v oblasti informatizácie

Štandardy informačného systému sú významným integračným nástrojom. Štandard stanovuje a špecifikuje produkty, postupy a úkony pri vytváraní a prevádzkovaní informačných systémov vo verejnej správe a v priamej súvislosti s ňou. Účelom štandardov je zjednotiť...

Štátny informačný systém

Štátny informačný systém Štátny informačný systém je sústavou informácií a činností súvisiacich s jeho vytváraním a prevádzkovaním. Pozostáva z častí, ktoré vytvárajú a prevádzkujú štátne orgány v rámci svojej pôsobnosti s použitím finančných prostriedkov...

Štátna politika v oblasti informatizácie

Štátna politika v oblasti informatizácie Štátna politika v oblasti informatizácie je neoddeliteľnou súčasťou celkovej sociálno – ekonomickej stratégie štátu. Jej hlavnou úlohou je podpora procesu informatizácie priamymi i nepriamymi nástrojmi, t.j. ovplyvňovanie a zjednocovanie...

Štátna politika v oblasti informatizácie

Národná politika Slovenska v oblasti informatizácie je konkretizovaná v Národnom programe informatizácie Slovenskej republiky. Vychádza zo Zásad štátnej politiky v oblasti informatizácie, ktoré boli prijaté uznesením vlády Slovenskej republiky č. 591/91. Zásady štátnej politiky...

ZÁKLADY INFORMATIKY VO VEREJNEJ SPRÁVE

ZÁKLADY INFORMATIKY VO VEREJNEJ SPRÁVE(ING. ŠTEFAN MAKARA, CSc.) Každý štát využíva informácie pri uskutočňovaní svojich vnútorných i vonkajších funkcií. Kvalita, hodnovernosť, aktuálnosť a včasnosť informácií na základe ktorých rozhodujú jednotlivé štátne orgány podmieňujú kvalitu...