Informatika štúdium

PRÍNOSY (VÝHODY Z POUŽÍVANIA) SPR

PRÍNOSY (VÝHODY Z POUŽÍVANIA) SPR 1. Väčší počet preskúmaných alternatív• redukcia času na analýzu senzitivity na 10 % pôvodného• osem generovaných alternatív oproti jednej• hodnotenie plánu v minútach (predtým v týždňoch)• automatické testovanie hypotéz...

RIADENIE PROJEKTOV SPR

RIADENIE PROJEKTOV SPR1. vytvorenie skupiny, ktorá bude SPR vyvíjať (účastníci tvorby SPR)2. Vytvoriť plán činností, ktorá sa vytvára metódou sieťovej analýzy(stanovenie časového harmonogramu). predbežná štúdia – mala by charakterizovať opodstatnenosť SPR (t.j. prínosy použí-vania...

ROMC

ROMC1. REPREZENTÁCIE: zoznamy, grafy, mapy, hlásenia, …2. OPERÁCIE: inteligencia: identifikácia cieľov, diagnóza problému, štrukturovanie, analýza problému,… návrh: získavanie dát a manipulácia, kvantifikácia cieľov, generovanie alterna-tív,… výber: hodnotenie alternatív, výber alternatívy, vysvetlenie výberu,…3. PAMAŤOVÉ PROSTRIEDKY:...

ITERATÍVNY NÁVRH

ITERATÍVNY NÁVRH 1. výber pilotného podproblému2. implementácia 1) do malého, použiteľného systému3. hodnotenie systému4. rozšírenie, modifikácia systému, vykonanie zmien a návrat do kroku 3 Priebeh návrhu SPR:1. Tvorca a používateľ spolu identifikujú jedno relatívne...

ITERATÍVNY NÁVRH

4. Pri používaní nultej verzie manažér následne identifikuje ďalší problém, o ktorý (veľmi jed-noduchý a s malým rozsahom) sa dá nultá verzia rozšíriť – aby SPR bol kvalitatívne lepší. Tak-to sa k tomu nabaluje...

Nástroje na tvorbu EIS

Nástroje na tvorbu EISEIS môže byť vytvorený „ in house “ alebo zakúpený. Ku tvorbe EIS sa pristupuje buď kompletným programovaním, alebo použitím špeciálnych nástrojov. Napr. Interactive Images (Woburn, MA) predáva EIS generátor EASEL.Niektorí...

SOFTVEROVÉ INŽINIERSTVO SYSTÉMOV NA PODPORU ROZHODOVANIA

28. SOFTVEROVÉ INŽINIERSTVO SYSTÉMOV NA PODPORU ROZHODOVANIA.PRINCIPIÁLNE ŠPECIFIKÁ TVORBY ROZHODOVACÍCH SYSTÉMOV (ITERATÍVNY NÁVRH, HODNOTOVÁ ANALÝZA A POD.)**************************************************************** Softverové inžinierstvo sa zaoberá predovšetkým problémom tvorby veľkých softverových systémov. Tvorba veľkého systému je obvykle dlhodobejší proces....

Software a hardware

Software a hardwareSoftware EIS – na trhu ponúkané softwarové produkty zväčša obsahujú jeden alebo viac nasledujúcich funkčných prvkov : automatizácia office, elektronickú poštu, informačný manažment, vzdialený prístup k informáciám a informačné analýzy. Žiadny z...

Software a hardware

Kogan navrhol proces „ Informácia pre motiváciu“ pre výstavbu EIS. Obsahuje sedem krokov uvedených v obrázku 3.Stanovenie faktorov úspešnostiFaktory úspešnosti sú položky dôležité k dosiahnutiu stanovených cieľov. Môžu byť strategické alebo operatívne vychádzajúce z...

EXEKUTÍVNY INFORMAČNÝ SYSTÉM

EXEKUTÍVNY INFORMAČNÝ SYSTÉM EIS ( executive information system ) – špeciálny informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie informačných potrieb vrcholových manažérov. – poskytuje rýchly prístup k aktuálnym informáciám – umožňuje priamy prístup k správam...