Informatika štúdium

Proxy

Proxy Proxy server v základnej podobe slúži na urýchlenie prístupu k určitej sieťovej službe. Predstavuje v podstate dedikovanou dočasnú pamäť (cache respektive caching proxy). Najznámejšie sú http proxy servery. Užívateľ na lokálnej sieti má...

Technické riešenie firewallu

Technické riešenie firewallu 2.1 Všeobecné východiská Ako vyplívá z teoretickej časti, firewall, ako je chápaný vo svete IT, znamená softvérový alebo hardvérový systém obmedzujúce prístup z jedného média, respektíve systému, k druhému. Firwally je...

Druhy firewallov

Firewall môže byť realizovaný viacerými spôsobmi. Do úvahy pripadajú firewally na báze: • organizačného opatrenia – v podstate môže byť zavedenie určitých organizačných opatrení regulujúcich správanie užívateľov pripojenej privátnej siete a spôsob nakladania so...

Firewall

Firewall Firewall vo svojom doslovnom preklade znamená niečo ako „ohnivá stena“ alebo „protipožiarna stena“. Samotný firewall môže byť chápaný ako softvérový produkt, ktorý zamedzí určité činnosti v rámci prechodu medzi dvoma počítačovými sieťami, ale...

Funkcia firewallu

Funkcia firewallu Pri úvahách okolo pripojenie súkromné počítačovej siete k iným sieťam by sme sa mali zaoberať aj tým, čo všetko by nami požadované riešenie malo zabezpečovať. Okrem primárnej funkcie, ktorú bezpochyby je ochrana...

Problémy súvisiace s distribúciou dát

Problémy súvisiace s distribúciou dát:a) nájdenie dát v DS = problémy mien a adresovania. Mená a adresovanie musí byť jednoznačné. Meno zdroja, v tomto prípade dát, je dané identifikátorom, ktorému je určitým priradením priradená...

Faktory ovplivňujúce rozhodnutia o distribúcií

Faktory ovplivňujúce rozhodnutia o distribúcií: objem využívaných dát spôsob prístupu k dátam (či ide len o čítanie alebo aj aktualizáciu) požadovaná doba prístupu k dátam rozmiestnenie uživateľov dát frekvencia využívania dát jednotlivými používateľmi (uzlami)...

Horizontálna fragmentácia

Horizontálna fragmentácia je také rozdelenie globálnej relácie R na čiastkové relácie R1 až Rn , že prostredníctvom selekcie.Každá n-tica globálnej relácie je jednoznačne priradená jednej čiastkovej relácií.Odvodená horizontálna fragmentácia = keď sa požadované informácie...

Rozdiely medzi technológiou host/terminal a klient/server

Rozdiely medzi technológiou host/terminal a klient/server Pre technológiu host/terminal a file-server je typická procesná orientácia. Aplikácia má formu hierarchie funkcií a obvyklý spôsob práce so znakovým rozhraním je daný štýlom Akcia -> objekt. Užívateľ...