Informatika štúdium

Varianty technológie klient/server

Application Distribution (distribuované aplikačné funkcie) V tomto modely je grafické užívateľské rozhranie spracovávané klientom, správu dát zaisťuje server a aplikačné funkcie sú distribuované medzi klientom a serverom. Rozčlenenie funkcií medzi klient a server (tzv....

Klient/Server

35. Klient/Server Klient / Server predstavuje architektúru, v ktorej je jednému softwarovému procesu (klient) poskytnutá zodpovednosť za spracovanie určitej úlohy, pre ktorú sa vyžadujú špecifické služby od jedného procesu, ktorý beží na inom procesore...

Varianty technológie klient/server

Varianty technológie klient/server. Existuje celkovo 5 variant architektúry klient/server, ktoré sa líšia v tom, akým spôsobom distribuujú jednotlivé funkcie medzi časťou klient a server. Rozdelenie je založené na poznaní, že každá aplikácia môže byť...

Ohraničená racionalita

1. Ohraničená racionalita. Skúmanie ekonomických agentov: • obmedzené časové zdroje,• nepresné a nedostatočné informácie,• nákladová ohraničenosť,• možná neúplnosť, neurčitosť a protirečitosť vlastných poznatkov,• záver sa nie vždy kryje s výsledkom akcie,• nedokonalé spracovávanie informácie....

Simonova koncepcia (behaviorálna).

3. Simonova koncepcia (behaviorálna). 1. inteligencia – ciele organizácie, monitorovanie, identifikácia problému, klasifikácia problému, identifikácia vlastníka problému.2. návrh – formulácia modelu, stanovenie kritérií výberu, hľadanie alternatív, stanovenie pravdepodobností (neexaktné predpovedanie), určenie platieb (výstupov).3. výber...

Rozhodovanie v prostredí rizika

2. Rozhodovanie v prostredí rizika. K príkladu: Investor využil informácie na stanovenie pravdepodobností jednotlivých SS: p(s1)=0,3 p(s2)=0,6 p(s3)=0,1 3 metódy: 1. Metóda najpravdepodobnejšieho stavu – nastane stav s najväčšou pravdepodobnosťou (s2, následne vyberie a2)....

Rozhodovanie v podmienkach istoty

4. Rozhodovanie v podmienkach istoty. 100% pravdepodobnosť, že nastane 1 stav. Vyberie maximálnu alterrnatívu pri danom SS. Rozhodovanie je ťažké vtedy, keď existujú viaceré konfliktné ciele – viackriteriálne rozhodovanie. Schéma rozhodovacieho modelu: 1. Definícia...

Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti.

2. Waldove – pesimistické. Každá alternatíva skončí najhoršie ako môže. a1=10000 a2=5000 a3=-15000 Nakoniec vyberie a1. Definícia: ax: p(x,y)=max(min(p(i,j))), i=1…n, j=1…m. 3. Hurwiczove – koeficient (subjektívny sklon k optimizmu). Vyberie max a min platby...

Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti

1. Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti. Príklad: Investor rozhoduje o alokovaní finančných prostriedkov. Má 4 možnosti: úspory (Ú), obligácie (O), akcie podnikov (AP), akcie fondov (AF). Výnos je ovplyvnený budúcim stavom ekonomiky – recesia (s1),...