Informatika štúdium

Model TCP/IP

Model TCP/IP – počiatky vývoja siahajú do 70-tych rokov, keď agentúra DARPA (US Department oof Defence Advanced Research Projects Agency) zadala viacerým výrobcom komunikačnej techniky kontrakt na vývoj novej sieťovej architektúry. Jej súčasťou sa...

Architektúry počítačových sietí

32. Architektúry počítačových sietí, siete LAN, MAN, WAN a ich integrácia. Medzinárodné informačné siete. Architektúry počítačových sietí Sieťová architektúra je súbor pravidiel, ktorými sa riadi spojenenie a vzájomná interakacia sieťových komponenetov. Zahŕňa formáty dát,...

Referenčný model OSI

Referenčný model OSI (Open System Interconnection) V r. 1983 vydala ISO (International Standard Organization). Má 7 vrstiev, z ktorých každá poskytuje služby vyššej vrstve, pričom komunikácia sa uskutočňuje medzi korešpondujúcimi vrstvami v 2 systémoch....

Prax vyžaduje potrebu vytvárať DS

Prax vyžaduje potrebu vytvárať DS, ktoré sú kombináciou uvedených 6 kategórií. Distribúcia v nich sa môže navrhovať s ohľadom na nasledovné kritériá. – územné členenie – druh dát – spôsob využívania dát – úroveň...

Formy distribuovaných dát

Formy distribuovaných dát: 1. Identické kópie dát – viacnásobné uchovávanie dát eliminuje potrebu ich prenosu medzi počítačmi, je lacnejšie, spoľahlivejšie ako prenos dát, skracuje sa doba odozvy. Výhodné, ak frekvencia prístupu k dátam je...

Systém s distribúciou funkcií

Systém s distribúciou funkcií (systém distribuovanej inteligencie) – vertikálne prepojenie aspoň 2 počítačov alebo počítača a inteligentného terminálu tak, že sa na zariadení nižšej úrovne nespracúvajú úplné transakcie, ale iba ich časti. Všetky transakcie...

Distribúcia funkcií a dát

2. Systémy s hierarchiou údajov a) hierarchia závislých údajov – údaje v počítačoch nižšej úrovne úzko súvisia s údajmi v počítačoch vyššej úrovne a často bývajú ich podmnožinou b) hierarchia nezávislých údajov – počítače...

MIS a SPR

MIS a SPR Zodpovedajú jednej, alebo dvom vrstvám úrovne riadenia, podľa toho či autori rozoznávajú 4, alebo 5 vrstiev. MIS – vznikol v polovici 60. rokov. V súčastnosi sa pod MIS zahrňujú najmä tzv....

SPR

SPR – predstavujú ďalší vývojový stupeň v porovnaní s MIS. Poskytujú riadiacim pracovníkom také informácie, aké potrebujú a naviac k nim pridávajú aj nástroje pre vyhodnotenie alternatív riešenia. Stavajú manažment do novej pozície, ktorá...

Distribúcia funkcií a dát

Otázka 31 Distribúcia funkcií a dát. Možnosti a formy distribúcie dát, činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o distribúcii dát a formách ich distribúcie. Distribúciu podporujú tieto vlastnosti dát: 1. údaje sa využívajú v jednom okrajovom organizačnom...