Informatika štúdium

POŽIADAVKY NA PODPORNÝ SYSTÉM PRE VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

POŽIADAVKY NA PODPORNÝ SYSTÉM PRE VRCHOLOVÝ MANAŽMENT 1. Rieši informačné nároky vrcholových manažérov2. Je prispôsobený riadiacemu štýlu príslušného manažéra3. Poskytuje možnosti pre grafickú prezentáciu informácií4. Umožňuje rýchly prístup k informáciám, potrebným pre rozhodovanie v...

Čo sú Expertné systémy

Čo sú Expertné systémy? Expertné systémy, sú zhruba povedané súbory počítačových programov, ktoré využívajú vhodne reprezentované poznatky expertov na riešenie problémov, ktoré vyžadujú expertízu. Okrem riešenia problémov sa od expertného systému – podobne ako...

PRÍNOSY (VÝHODY Z POUŽÍVANIA) SPR

PRÍNOSY (VÝHODY Z POUŽÍVANIA) SPR 1. Väčší počet preskúmaných alternatív• redukcia času na analýzu senzitivity na 10 % pôvodného• osem generovaných alternatív oproti jednej• hodnotenie plánu v minútach (predtým v týždňoch)• automatické testovanie hypotéz...

EXEKUTÍVNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY

EXEKUTÍVNE INFORMAČNÉ SYSTÉMYEIS je špeciálny informačný systém navrhnutý špeciálne pre potreby vrcholového manažmentu. CHARAKTERISTIKY EIS1. Rýchly prístup k relevantným dátam2. Grafické prostriedky a používateľský komfort3. Napojenie na globálnu sieť (elm, www, …)4. Pomáha chápať...

DEFINÍCIE SPR

DEFINÍCIE SPR Df.1.: SPR je počítačový systém, ktorý pomáha manažérovi v procese rozhodovania. Pokrýva fázy:• detekcie problému• modelovania situácie• hodnotenia alternatív• implementácie a revízie Df.2.: SPR sú interaktívne softverové systémy, ktoré pomáhajú manažérovi riešiť...

CHARAKTERISTIKY SPR

CHARAKTERISTIKY SPR 1. zle štruktúrované rozhodnutia2. priama interakcia3. možnosť používateľského definovania4. podpora rozhodovacej metodológie (norm., behav.)5. štatistické, prognostické a optimalizačné nástroje6. adaptabilita a flexibilita7. portabilita a periferálna podpora8. spoľahlivosť 9. takt. a strategická úroveň...

VÝVOJOVÉ PROSTREDIA SPR

VÝVOJOVÉ PROSTREDIA SPR 1. programovacie jazyky (všetky komponenty) 2. grafické systémy (dialógový subsystém) 3. databázové systémy (databázový subsystém) 4. tabuľkové procesory (modelový subsystém) 5. špecializovaný softvér – finančný, štatistický,…(modelový subsystém)

Manažérske podporné systémy

30. Manažérske podporné systémy (MIS, SPR, EIS, ES) – ich charakteristiky, spoločné a rozdielne črty s poukázaním na kvalitatívne odlišnosti. Význam ich používania v podnikovej praxi na jednotlivých stupňoch riadenia. zdroj: Mgr. Liday, Doc....

PRÍNOSY (VÝHODY Z POUŽÍVANIA) SPR

6. Zdokonalená komunikácia• zdôvodnenie racionality investičného rozhodnutia svojmu zákazníkovi 7. Riadenie a kontrola• konzistentné plány• lepšie sledovanie signifikantných ukazovateľov 8. Redukcia nákladov 9. Lepšie rozhodnutia• núti uvažovať o veciach, ktoré si inak neuvedomíme• hlbšie...

HODNOTOVÁ ANALÝZA

HODNOTOVÁ ANALÝZA I. verzia 0 (iniciálny systém)A) stanovenie prínosovB) porovnanie s nákladmi II. bázický systémA) nákladová analýzaB) porovnanie s hodnotou prínosovHODNOTOVÁ ANALÝZA PODROBNEJŠIE STANOVENIE HODNOTYzoznam prínosov (rieši dôležitý problém, vykonáva analýzu, umožňuje rýchlu tvorbu...