Informatika štúdium

ESS ( executive support system )

ESS ( executive support system ) – súhrnný podporný systém obsahujúci prvky komunikácie, automatizáciu office, podporu vykonávania analýz a inteligenciu. – rieši informačný nárok vrcholových manažérov – v príncípe je určený k sledovaniu a...

Schéma rozhodovacieho modelu

Schéma rozhodovacieho modelu (rizikovo averzívneho rozhodovateľa)1. Definícia problému (identifikácia zámerov, alternatív, apriórnych pravdepodobností, stavov sveta, platieb) a jeho formulácia v rozhodovacom strome (alebo tabuľke)2. Výpočet chýbajúcich pravdepodobností (aposteriórnych a hraničných) – Bayesiánska analýza (každá...

Metóda vážených súčtov; Konkordančná analýza

1)Metóda vážených súčtov – zistíme hornú a dolnú hodnotu (max., min.) pre jednotlivé kritéria.– pre každý prvok matice R platí, že sa rovná podielu rozdielu hodnoty z pôvodnej matice a dolnej hodnoty z príslušného...

Výber rozhodovacieho kritéria a najlepšej alternatívy

3. Výber rozhodovacieho kritéria a najlepšej alternatívya)Rozhodovacie kritériá pre neurčité prostredie -Optimistické kritérium(rozhodovateľ predpokladá, že každá alternatíva skončí najsľubnejším z možných výsledkov;vyberie tú alternatívu, ktorá vedie k najlepšiemu z najslubnejších výsledkov) -Waldove (pesimistické) kritérium...

Model viackrokového rozhodovacieho procesu

Model viackrokového rozhodovacieho procesu1. Znázornenie rozhodovacieho procesu v rozhodovacom strome2. Výpočet chýbajúcich pravdepodobností z Bayesovej vety a vety o úhrnnej pravdepodobnosti Podmienená pravdepodobnosť Bayesova veta: p(A B)=p(B A);p(A/B)*p(B)=p(B|A)*p(A) Veta o úhrnnej pravdepodobnosti: p(B)= p(Ai)*p(B|Ai)3....

Klasifikácia rozhodovacích problémov

Klasifikácia rozhodovacích problémov:1. podľa informovanosti rozhodovateľa: -rozhodovanie za istoty -rozhodovanie za rizika -rozhodovanie za neurčitosti 2. podľa počtu účastníkov rozhodovacieho procesu -individuálne -skupinové 3. podľa použitej metódy: -empirické -matematicko-štatistické -heuristické – umelá inteligenci 4....

Jednokrokové rozhodovanie

Jednokrokové rozhodovanieŠtrukturalizácia problému do niekoľkých krokov:1. Definícia problému-fáza, v ktorej musia byť identifikované zámery, alternatívy, stavy sveta a platbyZámery sú ciele, ktoré sa snažíme riešením rozhodovacích problémov dosiahnuť (kvalitatívne, kvantitatívne).Alternatívy sú možnosti výberu, ktoré...

Základná úloha SPR

Základná úloha SPR:1. monitorovanie interného dátového prostredia a identifikácia rozhodovacej situácie -získavanie informácií -filtrovanie informácií2. podpora pri hľadaní rozhodovacích situácií3. podpora pri hodnotení alternatív s ohľadom na isté kritériá s cieľom nájsť optimálnu (alebo...

Funkcie a úlohy subsystémov SPR

Funkcie a úlohy subsystémov SPR-databázový subsystém1. extrahuje dáta z interných a externých zdrojov a ukladá ich do databázy SPR2. akktualizuje dátové záznamy a súbory3. dáva dáta z rôznych zdrojov do vzájomných vzťahov4. poskytuje dáta...

Prínosy SPR

Prínosy SPR1. väčší počet preskúmaných alternatív -reduckcia času na analýzu senzitivity na 10% pôvodného -osem generovaných alternatív oproti jednej -hodnotenie plánu v minútach(predtým v týždňoch) -automatické testovanie hypotéz2. lepšie chápanie situácie v podniku -zmeny...