Informatika štúdium

Technológia CASE pre navrhovanie informačných systémov

19. Technológia CASE pre navrhovanie informačných systémov – základné charakteristiky prostriedkov CASE Na to, aby sa dali pomocou počítačov vytvárať IS, bolo potrebné dosiahnuť pokrok vo viacerých oblastiach:• Prepracovanie metodík IS tak, aby sa...

Technológia CASE pre navrhovanie informačných systémov

Základné typy prostriedkov CASE – • Prostriedky CASE pre strategické plánovanie obsahujú prostriedky na analýzu cieľov, priorít a obmedzenie IS podniku, ako aj prostriedky na tvorbu organizačných a informačných modelov podniku. Výsledkom činnosti týchto...

Plánovanie informačných systémov, fázy strategického plánovania

16. Plánovanie informačných systémov, fázy strategického plánovania Pri zostavovaní strategického plánu IS podniku sa sledujú tri základné ciele:I) vyžaduje vypracovanie celkovej predstavy o usporiadaní IS podniku. Uvedená úloha je komplikovaná možnosťou voľby viacerých alternatív....

Plánovanie informačných systémov, fázy strategického plánovania

Môžeme voliť z nasledovných variantov stratégie:• pokračovanie v súčasnej alebo obvyklej stratégii• stratégia udržiavania alebo zbavovania sa• defenzívna stratégia• stratégia mierneho zdokonaľovania• agresívne expanzná stratégia• stratégia radikálneho nového smeruIné varianty členenia používaných stratégií:• firma...

Procesný a údajový prístup pri navrhovaní informačných systémov

17. Procesný a údajový prístup pri navrhovaní informačných systémov Pri spracovaní údajov môžeme vyčleniť dve zložky:• Údaje, ktoré sa spracúvajú• Procesy, ktoré transformujú vstupné údaje ne výstupné informácieZ toho hľadiska vznikli dva možné prístupy...

Vývojové štádiá a zložky systémovej integrácie

Integrácia používateľských rozhraní podsystémov – často sa stávalo, že jeden používatľ musel komunikovať s väčším počtom subsystémov. Tvorcovia IS sa snažili zjednotiť princípy komunikácie pre všetky podsystémy, teda integrovať používateľské rozhranie IS, aby nevznikali...

Úrovne systémov integrácie

14. Úrovne systémov integrácie Dominantnú úlohu vo vzťahu podnikovej a informačnej stratégie má podniková stratégia, ktorá určuje podnikové ciele na nasledujúce obdobie. Pri procese oboch stratégií sa určujú najvhodnejšie cesty a prostriedky pre podporu...

Architektúra informačných systémov

15. Architektúra informačných systémov Je koncepčný návrh systému, ktorý určuje štruktúru systému a funkcie jednotlivých častí systému, ich vzájomné vzťahy ako aj vzťahy voči okoliu. Pri návrhu IS sa stáva vypracovanie architektúry IS nevyhnutnou...

Integrácia – jej ciele, prínosy a efekty

Môžu vzniknúť zmiešané paralelné a logické spolupráce. Formy integrácie IS:• Vnútorná integrácia• Vonkajšia integrácia• Vertikálna integrácia• Horizontálna integrácia• Spojenie – spojením základných komponentov vznikne forma entegrácie IS s rovnakým názvom. Základné parametre integrácie, t.j....