Informatika štúdium

Systémy spracovania údajov a informácií

Typy interaktívnych transakcií – rozlišujú sa interaktívne transakcie spracovania týchto typov:• Pomocné interaktívne transakcie spracovania• Dopytovacie interaktívne transakcie spracovania• Aktualizačné interaktívne transakcie spracovania• Spracovateľské interaktívne transakcie spracovaniaZa pomocné interaktívne transakcie spracovania sa považujú:• Ponuka...

Ekonomická efektívnosť informačných systémov

6. Ekonomická efektívnosť informačných systémov ISO podporovaný informačnou a komunikačnou technikou sa vytvára, rozširuje, využíva v organizácii postupne. Postupne vznikajú aj efekty, ktoré sú výsledkom informačnej podpory organizácie. Efekt – je to užitočný výsledok...

Manažérske informačné systémy – údajové sklady

7. Manažérske informačné systémy – údajové sklady Informačné systémy môžeme deliť do kategórií podľa rôznych hľadísk, ako sú účel, obsah, veľkosť, štrukturálna zložitosť, počet a typy používateľov, územný rozsah, časové charakteristiky a pod. Rozhodujúci...

Informačný a komunikačný systém výrobnej organizácie

Vlastnosti ISO – otvorenosť a uzavretosť, komplexnosť a jednoduchosť, dynamika a statika, účelová a cieľová orientovanosť.Otvorený systém – ak jeho prvky majú väzby na prvky podstatného okolia. Uzatvorený systém – je systém bez okolia,...

Klasifikácia informačných systémov v organizácii

4. Klasifikácia informačných systémov v organizáciiKritériá klasifikovania ISO – výsledky klasifikovania ISO budú rôzne podľa zvolených kritérií. Všetky typy vyskytujúcich sa rozhodnutí môžeme klasifikovať ako: • Rutinné (často opakované) rozhodnutia• Dobre štruktúrované rozhodnutia• Slabo...

Systémy spracovania údajov a informácií

5. Systémy spracovania údajov a informáciíSystém spracovania údajov – SSÚ typu človek – úloha – technika, to je systém na riešenie problémov štruktúrovaných úloh, ktorý používa algoritmy. Systém očakáva zadanie úlohy cez algoritmus príslušnej...

Informácia a komunikácia

2. Informácia a komunikácia Poznatok (vedomosť) – pojem informácia je odvodený z pojmu poznatok.Subjektívne poznatky – poznatky alebo vedomosti, ktoré majú na mysli jednotlivé osoby alebo skupiny osôb.Konceptuálny poznatok – je poznatok o zaobchádzaní...

Informácia a komunikácia

Atribúty informácie môžu byť: Spoločné – pre viaceré objektyŠpecifické – len pre určitý objektVzťahové – vyjadrujú prepojenosť medzi prvkami Údaj je základný prvok alebo stavebná jednotka informácie. Informácia môže byť zobrazená (vyjadrená) ako údaj,...

Informačný a komunikačný systém výrobnej organizácie

3. Informačný a komunikačný systém výrobnej organizácieSlúži na pokrytie dopytov na informácie, ktoré sú časťami informačných potrieb úloh ľudí ako nosičov plnenia úloh. Informačný systém je teda účelový celok na vyrábanie informácií potrebných na...

Štruktúra systému

Štruktúra systému – predstavuje základnú charakteristiku systému t.j. vymedzenie a usporiadanie prvkov systému a väzby medzi nimi. Väzby to sú nosiče vstupov do prvkov, resp. nosiče výstupov z prvkov univerza a prvkov podstatného okolia...